Hỏi đáp về Kỹ thuật mới trồng nhãn da bò - trồng điều đạt năng suất siêu cao/ Phan Kim Hồng Phúc.

Cây nhãn

 Hỏi đáp về Kỹ thuật mới trồng nhãn da bò - trồng điều đạt năng suất siêu cao/ Phan Kim Hồng Phúc. - [kh.đ].: Nxb. Đà Nẵng, 2000

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về kỹ thuật mới để trồng và chăm sóc nhãn da bò đạt năng suất cao

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-28 10:31:00

Trang liên kết