Kỹ thuât chọn tạo và trồng cây cam quýt phẩm chất tốt, năng suất cao/ Hoàng Ngọc Thuận. - H.: Nông nghịêp, 2000

Cây cam

 Kỹ thuật chọn tạo và trồng cây cam quýt phẩm chất tốt, năng suất cao/ Hoàng Ngọc Thuận. - H.: Nông nghịêp, 2000

Tóm tắt: Kỹ thuật chọn tạo, trồng và chăm sóc cây cam quýt phẩm chất tốt, năng suất, và hiệu quả kinh tế cao

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-30 10:55:00

Trang liên kết