Cây ăn quả có múi: cam, chanh, quýt, bưởi/ Nguyễn Hữu Đống, Huỳnh Thị Dung, Nguyễn Huỳnh Minh Quyên.

Cây cam

 Cây ăn quả có múi: cam, chanh, quýt, bưởi/ Nguyễn Hữu Đống, Huỳnh Thị Dung, Nguyễn Huỳnh Minh Quyên. - Nghệ An.: Nxb.Nghệ an, 2003

Tóm tắt: Đặc điểm sinh thái, trồng và chăm sóc, thu hoạch các cây ăn quả có múi bao gồm cam, quýt, chanh, bưởi

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-30 10:57:00

Trang liên kết