Phòng trừ sâu bệnh hại cây họ cam quýt/ Vũ Công Hậu. - In lần thứ 3. - H.: Nông nghiệp 2002

Cây cam

 Phòng trừ sâu bệnh hại cây họ cam quýt/ Vũ Công Hậu. - In lần thứ 3. - H.: Nông nghiệp 2002

Tóm tắt: Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây cam quýt

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-30 11:03:00

Trang liên kết