Khảo sát ba giống mận (Syzygium samarangense (BI.) Merr. & Perry.) và biện pháp tỉa, bao quả cho mận Hồng Thái tại huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương: Chuyên ngành Nông học/ Ngô Quang Thọ; Nguyễn Văn Kế hg. d.

Cây mận

 Khảo sát ba giống mận (Syzygium samarangense (BI.) Merr. & Perry.) và biện pháp tỉa, bao quả cho mận Hồng Thái tại huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương: Chuyên ngành Nông học/ Ngô Quang Thọ; Nguyễn Văn Kế hg. d. - TP.Hồ Chí Minh: Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh, 2007

Tóm tắt: Khảo sát các đặc điểm sinh thái của ba giống mận (Syzygium samarangense (BI.) Merr. & Perry.), các biện pháp trồng và chăm sóc cho mận Hồng Thái 

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-30 11:24:00

Trang liên kết