Hướng dẫn trồng và chăm sóc táo, bưởi, hồng, na/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài. - H.: Lao động, 2005

Cây táo

 Hướng dẫn trồng và chăm sóc táo, bưởi, hồng, na/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài. - H.: Lao động, 2005

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây táo, bưởi, hồng na đúng kỹ thuật cho năng suất cao

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-12-01 09:46:00

Trang liên kết