Cây táo & kỹ thuật trồng/ Trần Thế Tục, Phạm Văn Côn. - H.: Lao động - Xã hội, 2001

Cây táo

 Cây táo & kỹ thuật trồng/ Trần Thế Tục, Phạm Văn Côn. - H.: Lao động - Xã hội, 2001

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về đặc điểm sinh thái, sinh trưởng, phát triển và kỹ thuật chăm sóc cây táo cho năng suất cao

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-12-01 09:47:00

Trang liên kết