Kỹ thuật trồng cây ca cao/ Phạm Đình Trị

Cây ca cao

Kỹ thuật trồng cây ca cao/ Phạm Đình Trị. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Tp. Hồ Chí Minh,1989

Tóm tắt: Tài liệu viết về đặc điểm sinh trưởng và phát triển, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ca cao.

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

 

2017-10-06 10:02:00

Trang liên kết