Cây cao su/ Trần Nguyên Khang

Cây cao su

Cây cao su/ Trần Nguyên Khang, Thái Bá Trừng, Nguyễn Xuân Hiển. - H.: Khoa học Kỹ thuật, 1979

Tóm tắt: Đặc điểm sinh học và phát triển của cây cao su. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cao su. 

Vị trí: Thư viện đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-06 10:27:00

Trang liên kết