Cây cao su kiến thức tổng quát và kỹ thuật nông nghiệp/ Nguyễn Thị Huệ

Cây cao su

 Cây cao su kiến thức tổng quát và kỹ thuật nông nghiệp/ Nguyễn Thị Huệ. - Tp. Hồ Chí Minh.: Nxb Trẻ, 1997

Tóm tắt: Những kiến thức tổng quát về cây cao su. Kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây cao su tại tổng công ty cao su Việt Nam

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

2017-10-06 10:37:00

Trang liên kết