Phòng trừ sâu bệnh và cỏ dại cho cây cao su/ Nguyễn Hải Đường

Cây cao su

Phòng trừ sâu bệnh và cỏ dại cho cây cao su/ Nguyễn Hải Đường. - Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp,1996

Tóm tắt: Những biện pháp phòng trừ sâu bệnh và cỏ dại cho cây cao su

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

 

2017-10-06 10:40:00

Trang liên kết