Kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác cây cao su /Viện nghiên cứu cây cao su Việt Nam

Cây cao su

 Kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác cây cao su ( Hevea Brasiliensic)/ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. - Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp,1988

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn./ Cục Khuyến nông và Khuyến lâm - Viện nghiên cứu cây cao su Việt Nam

Tóm tắt: Tài liệu của Viện nghiên cứu cây cao su Việt Nam, thông tin về kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác cây cao su tại Việt Nam

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-06 10:45:00

Trang liên kết