Cây hồ tiêu: Bệnh hại và biện pháp phòng trừ/ Bùi Cách Tuyến

Cây hồ tiêu

Cây hồ tiêu: Bệnh hại và biện pháp phòng trừ/ Bùi Cách Tuyến, Lê Đình Đôn. - Hà Nội: Nông nghiệp, 2013

Tóm tắt: Đặc điểm sinh học của cây hồ tiêu, những bệnh hại thường gặp và biện pháp phòng trừ bệnh hại trên cây hồ tiêu

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh 

 

2017-10-06 10:51:00

Trang liên kết