Hướng dẫn trồng cây trong trang trại - Cây chè/ Chu Thị Thơm

Cây chè

 Hướng dẫn trồng cây trong trang trại - Cây chè/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó. - H.: Lao động, 2005./ Tủ sách khuyến nông phục vụ nông dân

Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chè trong trang trại

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Hồ Chí Minh

2017-10-06 11:15:00

Trang liên kết