Chiến lược phát triển quốc gia sau thu hoạch lúa, ngô, đậu tương và lạc đến năm 2010/ Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

Cây lạc

Chiến lược phát triển quốc gia sau thu hoạch lúa, ngô, đậu tương và lạc đến năm 2010/ Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn - DANIDA. - H.: Nông nghiệp, 2007

Tóm tắt: Chiến lược quốc gia vê thu hoạch cây lương thực, nông sản: cây lúa, ngô, đậu tương, lạc đến năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh


2017-10-06 11:41:00

Trang liên kết