Các công trình nghiên cứu khoa học về cây bông/ Công ty bông Việt Nam

Cây bông

Các công trình nghiên cứu khoa học về cây bông/ Công ty bông Việt Nam.- Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 2000

Tóm tắt: Tài liệu tổng hợp những công trình nghiên cứu, cung cấp thông tin khoa học về cây bông.

Vị trí: Thư viện ĐH Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 

2017-10-12 15:01:00

Trang liên kết