Quy phạm khảo nghiệm giống đậu xanh / Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Cây đậu xanh

 Quy phạm khảo nghiệm giống đậu xanh / Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. - H.: Nông nghiệp, 2004.

Tóm tắt: Những quy định về việc khảo nghiệm giống đậu xanh

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-12 15:09:00

Trang liên kết