Công nghệ đường mía / Nguyễn Ngộ.. - Hà Nội

Cây mía

 Công nghệ đường mía / Nguyễn Ngộ.. - Hà Nội : Bách khoa - Hà Nội, 2011.

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về công nghệ sản xuất đường mía

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-12 15:23:00

Trang liên kết