Chế biến đường mía qui mô nhỏ và sử dụng các phụ phẩm/ ISSAY ISAIAS.

Cây mía

 Chế biến đường mía qui mô nhỏ và sử dụng các phụ phẩm/ ISSAY ISAIAS. - H.: Nông Nghiệp, 1990.

Tóm tắt: Kỹ thuật và công nghệ chế biến đường mía và các phụ phẩm

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-12 15:32:00

Trang liên kết