Làm giàu từ cây mía : Mô hình sản xuất và bảo vệ môi trường. - H.: Văn hóa Dân tộc, 2002.

Cây mía

 Làm giàu từ cây mía : Mô hình sản xuất và bảo vệ môi trường. - H.: Văn hóa Dân tộc, 2002.

Tóm tắt: Mô hình sản xuất kinh tế làm giàu từ cây mía

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-12 15:42:00

Trang liên kết