Công nghệ và thiết bị ép mía / Lê Văn Lai dịch

Cây mía

 Công nghệ và thiết bị ép mía / Lê Văn Lai d. và [nh. ng. khác hđ.]. - H.: Nông nghiệp, 1996.

Tóm tắt: Công nghệ và thiết bị sản xuất sản phẩm từ cây mía

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-12 15:44:00

Trang liên kết