Cây dứa/ Caude Py, M.-A.Tisseau; Ưng Định.

Cây dứa

 Cây dứa/ Caude Py, M.-A.Tisseau; Ưng Định. - H.: Nông thôn, 1973

Tóm tắt: Đặc điểm sinh thái và phát triển của cây dứa

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 

2017-10-16 10:16:00

Trang liên kết