Bệnh thường gặp ở lúa/ Nguyễn Quang Thọ.

Cây lúa

 Bệnh thường gặp ở lúa/ Nguyễn Quang Thọ. - H.: Nông nghiệp, 1988. 

Tóm tắt: Các bệnh và biện pháp phòng trừ các loại bệnh hại cây lúa

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 09:49:00

Trang liên kết