Cơ sở di truyền tính chống chịu đối với thiệt hại do môi trường của cây lúa/ Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang.

Cây lúa

 Cơ sở di truyền tính chống chịu đối với thiệt hại do môi trường của cây lúa/ Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang. - H..: Nông nghiệp, 2003. 

Tóm tắt: Đặc điểm về cơ sở di truyền, chống chịu đối với bệnh tật và thiệt hại môi trường đối với cây lúa

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 09:54:00

Trang liên kết