Chuột hại lúa ở Việt Nam và phòng trừ tổng hợp/ Phạm Văn Biên

Cây lúa

 Chuột hại lúa ở Việt Nam và phòng trừ tổng hợp/ Phạm Văn Biên C.b.; [và nh. ng. khác]. - H.: Nông nghiệp, 1998.

Tóm tắt: Chuột hại và các biện pháp phòng trừ tổng hợp

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:14:00

Trang liên kết