Bạn nhà nông. Tập 1: Đa dạng hóa sản xuất trên nền lúa.

Cây lúa

Bạn nhà nông. Tập 1: Đa dạng hóa sản xuất trên nền lúa. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2001.

Tóm tắt: Các phương pháp đa dạng hóa sản xuất trên nền cây lúa

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:22:00

Trang liên kết