Lúa gạo Việt Nam trước thiên niên kỷ mới - Hướng xuất khẩu/ Nguyễn Trung Vãn.

Cây lúa

 Lúa gạo Việt Nam trước thiên niên kỷ mới - Hướng xuất khẩu/ Nguyễn Trung Vãn. - H.: Chính trị Quốc gia, 2001.

Tóm tắt: Vị thế, hướng xuất khẩu cây lúa gạo Việt Nam trước thiên niên kỷ mới

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:29:00

Trang liên kết