Cẩm nang canh tác lúa ngắn ngày ở Đồng bằng sông Cửu Long theo qui trình 4K: Tài liệu tập huấn/ Mai Thành Phụng ch.b

Cây lúa

 Cẩm nang canh tác lúa ngắn ngày ở Đồng bằng sông Cửu Long theo qui trình 4K: Tài liệu tập huấn/ Mai Thành Phụng ch.b,[và nh. ng. khác]. - H.: Nông nghiệp, 2004.

Tóm tắt: Cẩm nang canh tác lúa ngắn ngày ở Đồng bằng sông Cửu Long theo qui trình 4K

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 

2017-10-17 10:36:00

Trang liên kết