Kỹ thuật thâm canh lúa ở hộ nông dân / Nguyễn Văn Hoan.

Cây lúa

 Kỹ thuật thâm canh lúa ở hộ nông dân / Nguyễn Văn Hoan. - H.: Nông nghiệp, 1999

Tóm tắt: Kỹ thuật thâm canh, trồng, chăm sóc và thu hoạch lúa ở hộ nông dân 

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:39:00

Trang liên kết