Sản xuất hạt giống nguyên chủng và F1 của lúa lai "3 dòng" và "2 dòng"/ Trần Ngọc Trang.

Cây lúa

 Sản xuất hạt giống nguyên chủng và F1 của lúa lai "3 dòng" và "2 dòng"/ Trần Ngọc Trang. - H.: Nông nghiệp, 2001

Tóm tắt: Đặc điểm sinh thái và kỹ thuật sản xuất hạt giống nguyên chủng và F1 của lúa lai "3 dòng" và "2 dòng

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:44:00

Trang liên kết