Kỹ thuật nuôi cá trong ruộng lúa/ Dương Tấn Lộc

Cây lúa

 Kỹ thuật nuôi cá trong ruộng lúa/ Dương Tấn Lộc. - Thanh Hoá: NxbThanh Hoá, 2005

Tóm tắt: Kỹ thuật, phương pháp và lợi ích kinh tế nuôi cá trong ruộng lúa

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:48:00

Trang liên kết