Giống lúa thơm đặc sản, giống lúa xuất khẩu và chất lượng cao/ Trương Đích ch.b.; Đỗ Khắc Thịnh, Nguyễn Quốc Lý.

Cây lúa

 Giống lúa thơm đặc sản, giống lúa xuất khẩu và chất lượng cao/ Trương Đích ch.b.; Đỗ Khắc Thịnh, Nguyễn Quốc Lý. - . - H.: Nông nghiệp, 1994

Tóm tắt: Đặc điểm sinh thái và kỹ thuật chăm sóc giống lúa thơm đặc sản, giống lúa xuất khẩu và chất lượng cao

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:50:00

Trang liên kết