Tiến trình phát triển sản xuất lúa gạo tại Việt Nam từ thời nguyên thủy đến hiện đại/ Trần Văn Đạt.

Cây lúa

 Tiến trình phát triển sản xuất lúa gạo tại Việt Nam từ thời nguyên thủy đến hiện đại/ Trần Văn Đạt. - Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí Minh.: Nông nghiệp, 2004. 

Tóm tắt: Đặc điểm tiến trình phát triển sản xuất lúa gạo tại Việt Nam từ thời nguyên thủy đến hiện đại

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:53:00

Trang liên kết