Ngành sản xuất lúa Việt Nam: Nhìn qua lịch sử, văn hóa và kỹ thuật.

Cây lúa

 Ngành sản xuất lúa Việt Nam: Nhìn qua lịch sử, văn hóa và kỹ thuật. - Tp.HCM.: Nông ghiệp, 2007. 

Tóm tắt: Đặc điểm ngành sản xuất lúa Việt Nam qua  góc nhìn của lịch sử, văn hóa và kỹ thuật. 

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 11:01:00

Trang liên kết