Kỹ thuật gieo vãi lúa trên ruộng nước/ Đinh Văn Lữ

Cây lúa

Kỹ thuật gieo vãi lúa trên ruộng nước/ Đinh Văn Lữ, Nguyễn Phúc Tề,.... - H.: Nông Nghiệp, 1976

Tóm tắt: Đặc điểm về kỹ thuật gieo vãi lúa trên ruộng nước

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 11:04:00

Trang liên kết