Thâm canh sản xuất lúa/ A. T. Sađrin; Phan Cát, Việt Chi

Cây lúa

 Thâm canh sản xuất lúa/ A. T. Sađrin; Phan Cát, Việt Chi. - H.: Nông nghiệp, 1962

Tóm tắt: Đặc điểm thâm canh sản xuất lúa

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 11:05:00

Trang liên kết