Cây lúa cạn.

Cây lúa

 Cây lúa cạn. - H.: Đại học giáo dục và chuyên nghiệp, 1989

Tóm tắt: Đặc điểm sinh thái, phát triền và kỹ thuật chăm sóc cây lúa cạn

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 11:06:00

Trang liên kết