Bàn về sinh thái lúa nhiệt đới/ Tanaka Akira, Đinh Văn Lữ dịch.

Cây lúa

 Bàn về sinh thái lúa nhiệt đới/ Tanaka Akira, Đinh Văn Lữ dịch. - H.: Nông nghiệp, 1981 

Tóm tắt:  Đặc điểm sinh thái và phát triển về sinh thái lúa nhiệt đới

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 11:10:00

Trang liên kết