Sinh lý cây lúa/ Togari.

Cây lúa

 Sinh lý cây lúa/ Togari...[et al]. - H.: Nông nghiệp, 1977

Tóm tắt: Đặc điểm sinh lý, sinh trưởng và phát triển của cây lúa

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 11:13:00

Trang liên kết