Tạp san Nghiên cứu lúa Omonrice. - Issue 2

Cây lúa

 Tạp san Nghiên cứu lúa Omonrice. - Issue 2. - [K.đ]: Viện Lúa đồng bằng Sông Cửu Long, 1992. 

Tóm tắt: Nghiên cứu các đặc điểm giống lúa Omonrice 

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 11:31:00

Trang liên kết