Khoa học về cây lúa : Di truyền và chọn giống / Nguyễn Thị Lang,

Cây lúa

 Khoa học về cây lúa : Di truyền và chọn giống / Nguyễn Thị Lang, Bùi Chí Bửu.. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2013

Tóm tắt: Những đặc tính di truyền và phương pháp chọn giống cây lúa

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-30 09:21:00

Trang liên kết