Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp lần thứ 5 - 2010 : Chuyên đề : Sản xuất lúa theo gap / Mai Thành Phụng

Cây lúa

 Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp lần thứ 5 - 2010 : Chuyên đề : Sản xuất lúa theo gap / Mai Thành Phụng chủ biên ... [và những người khác].. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2010

Tóm tắt: Kỹ thuật sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GAP

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-30 09:25:00

Trang liên kết