Bệnh hại cây bắp: Hướng dẫn xác định bệnh ngoài đồng ruộng/ Carlos De Leon; Phạm Văn Biên

Cây ngô

 Bệnh hại cây bắp: Hướng dẫn xác định bệnh ngoài đồng ruộng/ Carlos De Leon; Phạm Văn Biên d.. - H.: Nông nghiệp, 1993.

Tóm tắt: Các bệnh hại trên cây bắp, ngô. Hướng dẫn cách xác định, phòng trừ bệnh ngoài đồng ruộng

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-30 10:16:00

Trang liên kết