Cây ngô: Nguồn gốc, đa dạng di truyền và quá trình phát triển. - H.: Nông nghiệp,

Cây ngô

 Cây ngô: Nguồn gốc, đa dạng di truyền và quá trình phát triển. - H.: Nông nghiệp, 1997. - 152tr.; 27cm.

Tóm tắt: Nguồn gốc, đa dạng di truyền và quá trình phát triển của cây ngô

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-30 10:22:00

Trang liên kết