Kỹ thuật trồng các giống ngô mới năng suất cao/ Trương Văn Đích, Phạm Đồng Quảng, Phạm Thị Tài

Cây ngô

 Kỹ thuật trồng các giống ngô mới năng suất cao/ Trương Văn Đích, Phạm Đồng Quảng, Phạm Thị Tài. - H.: Nông nghiệp, 1995

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng các giống ngô mới năng suất cao

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-30 10:29:00

Trang liên kết