Kỹ thuật trồng ngô giống mới năng suất cao / Phạm Thị Tài, Trương Đích.

Cây ngô

 Kỹ thuật trồng ngô giống mới năng suất cao / Phạm Thị Tài, Trương Đích. - H.: Lao động và Xã hội, 2005

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng ngô giống mới năng suất cao 

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-30 10:30:00

Trang liên kết