Bảo quản và chế biến sắn (khoai mì)/ Cao Văn Hùng.

Cây sắn

 Bảo quản và chế biến sắn (khoai mì)/ Cao Văn Hùng. - H.: Nông nghiệp, 2001. 

Tóm tắt: Kỹ thuật bảo quản và chế biến cây sắn ( cây khoai mì)

Vị trí: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-31 09:39:00

Trang liên kết