Cây có củ và kỹ thuật thâm canh cây sắn(khoai mì)/ Trịnh Xuân Ngọ, Đinh Thế Lộc.

Cây sắn

 Cây có củ và kỹ thuật thâm canh cây sắn(khoai mì)/ Trịnh Xuân Ngọ, Đinh Thế Lộc. - H.: Lao động Xã hội, 2004

Tóm tắt: kỹ thuật thâm canh cây sắn và cây có củ

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-07 10:14:00

Trang liên kết