Sổ tay hướng dẫn đồng ruộng các loại sâu, bệnh và mất cân đối dinh dưỡng chính của cây khoai lang/ A. R. Braun ch.b.;

Cây khoai lang

 Sổ tay hướng dẫn đồng ruộng các loại sâu, bệnh và mất cân đối dinh dưỡng chính của cây khoai lang/ A. R. Braun ch.b.; [và nh.ng. khác]. - H.: Nông nghiệp, 1998

Tóm tắt: Sổ tay hướng dẫn đồng ruộng: biện pháp phòng trừ và trị bệnh mất cân đối dinh dưỡng cho cây khoai lang

Vị trí: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-07 10:56:00

Trang liên kết