Bệnh hại cà chua do nấm, vi khuẩn và biện pháp phòng chống: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Văn Viên, Đỗ Tấn Dũng.

Cây cà chua

 Bệnh hại cà chua do nấm, vi khuẩn và biện pháp phòng chống: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Văn Viên, Đỗ Tấn Dũng. - H.: Nông nghiệp 2003. 

Tóm tắt: Đặc điểm bệnh hại và biện pháp phòng chống bênh hại cà chua do nấm, vi khuẩn

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-08 10:42:00

Trang liên kết